#theabcproject – ბორბალი

0 Comments

ყოველდღე, ანბანის მიხედვით ერთ ფოტოს ვიღებ, რომელსაც შემდგომ ფილტრს ვადებ და ინსტაგრამზე ვდებ. დღეისთვის ეს ფოტო ავირჩიე. დღეისთვის ეს გვერდზე მდგომი ბორბალი ავირჩიე, რომელიც ვიღაცისთვის საბურავია.

... Read More